Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kiállítási szabályzat.

 

A MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE

KIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZATA

1997. december 19.

 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 

A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete saját hatáskörében, vagy helyi szervezet, illetve a fajtaklubok útján kutyakiállításokat rendez.

 

A kiállítások lehetnek:
 • nemzetközi CACIB /várományt adó/ kiállítás
 • nemzeti (országos) CAC kiállítás
 • klubkiállítás CAC cím kiadásával
 • Derby CAC kiállítás
 • Speciális /egyes fajtákra meghirdetett/ CAC kiállítás
 • Fajtakiállítás CAC cím kiadása nélkül tájjellegű kiállítás
 • Champion kiállítás
 • Speciális kiállítás – egyedi engedély alapján

 

 

A kiállítások engedélyezése:

 • Nemzetközi CACIB kiállítás rendezéséhez az FCI engedélye szükséges. A CACIB kiállítások helyét és időpontját mindig az előző évben jelöli meg a MEOE Elnöksége. Az Elnökség határozatát követően kell a MEOE Központi Irodájának gondoskodnia az FCI engedélyének beszerzéséről.
 • Nemzeti (országos) CAC kiállítások iránti kérelmet, a rendezést megelőző év október hónap 15. napjáig a MEOE Elnökségéhez eljuttatni. A CAC kiállítások helyszínéről a MEOE Regionális Tanácsai döntenek. A döntéseket fel kell terjeszteni a MEOE Elnöksége részére, amely testület jogosult a döntések jóváhagyására. A kiállítások pontos időpontjának meghatározásánál figyelemmel kell lenni a hazai és a környező országok CACIB kiállításainak időpontjára is.
 • Klubkiállítások, fajtakiállítások és tájjellegű kiállítások engedélyezése iránti kérelmet szintén a rendezvényt megelőző évben kell benyújtani. A felsorolt kiállítások engedélyezése az Elnökség hatáskörébe tartozik. Az időpontok meghatározásánál figyelemmel kell lenni a MEOE más rendezvényeire is, különös tekintettel a nemzetközi kiállítások időpontjára, amelyekkel egy napon más rendezvény nem rendelhető. Tájjellegűnél a környező CAC kiállítások időpontját figyelembe kell venni.
 • A jóváhagyott kiállítások helye és időpontja nem változtatható meg az Elnökség engedélye nélkül, a nevezési határidő előtt a változtatást országosan meg kell hirdetni.
 

 

A KIÁLLÍTÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTEL

 
 • A MEOE, vagy szervezetei (továbbiakban MEOE) által rendezett kiállításokra kizárólag az FCI által elismert származási lappal rendelkező kutyák nevezhetők be.
 • Magyar természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság tulajdonában lévő kutya kizárólag a MEOE által honosított származási lappal nevezhető be.
 • A kiállítás területére csak az adott kiállításra benevezett és érvényes állatorvosi oltási igazolvánnyal rendelkező kutya vihető be.
 • A kutyák által okozott minden néven nevezhető kárért a kutya tulajdonosa a felelős. Harapós kutya csak „harapós” jelzéssel, szájkosárral és rövid pórázon tartható a kiállításon. Az ilyen kutyáról a szájkosarat csak a bírói körben szabad levenni, a bíró utasítására.
 • A kiállítás területére történő belépéskor a kutyák állatorvosi oltási igazolványát ellenőrzik. Ha a kutya nem rendelkezik ilyen igazolvánnyal, a kiállítás területére történő belépését meg kell tagadni.
 • A kiállítás területén a kutyákat szabadon engedni tilos, kivéve sport bemutatón a körön belül.
 

 

NEVEZÉSI FELTÉTELEK

 
a)      A kutya tulajdonosa a nevezési határidő lejártáig (beérkezés dátuma) jogosult a kutyát benevezni.
A nevezéshez minden esetben csatolni kell:
 • a pontosan és olvashatóan kitöltött és aláírt nevezési lapot,
 • a származási lap másolatát,
 • a nevezési díj nevezési határidőig történő befizetésének igazolását (feladóvevény másolat),
 • a munka osztályba történő nevezéshez a fajtára kötelezően előírt munkavizsga letételét igazoló, az FCI által elfogadott bizonyítvány másolatát,
 • champion osztályban történő nevezéshez előírt igazolás: valamely ország nemzeti champion bizonyítványának másolata, vagy nemzetközi szépségchampion bizonyítványának másolata
 
Minden kiállításra csak tetovált kutyát lehet benevezni, ha a kutya 1989. január 1. napja után Magyarországon született.
A kiállító a nevezési lap beküldésével egyidejűleg kötelezettséget vállal a nevezési díj befizetésére is, amely nevezési díj semmilyen esetben sem téríthető vissza.
A kiállító a nevezési lap aláírásával kötelezettséget vállal a kiállítás kezdési, illetve zárási idejének betartására. A kiállítás területéről a kiállítás befejezése előtt a kutya csak kivételes esetben, a MEOE, vagy a rendező szervezet elnökének, illetve a vezető bíró írásbeli engedélyével vihető ki.
 
b)      A nevezési lapon közölt adatok valódiságáért a kutya tulajdonosa az aláírással és a beküldéssel egyidejűleg felelősséget vállal, továbbá, hogy a MEOE Kiállítási Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
c)      Nem nevezhetők és nem bírálhatók a kiállításokon a rejtett- egyheréjű, vagy heresorvadásban szenvedő, beteg, nyomorék kutyák, a tüzelő szukák, valamint a láthatóan vemhes (kb. 40 napos), szoptatós vagy almos kutyák.
d)      A kiállításokon helyszíni nevezés nem lehetséges.
e)      Azt a kiállítót, aki a kiállításon sportszerűtlen magatartást tanúsít, a kiállítás területéről ki kell utasítani. MEOE-tag esetében fegyelmi eljárás alá lehet vonni. A MEOE a sportszerűtlen magatartást tanúsító kiállítók, tula
f)        Minden kiállító köteles a kiállításra magával hozni a benevezett kutya származási lapját és teljesítményfüzetét abból a célból, hogy a kiállításon elért eredményt rávezethető legyen.
g)      A bírálat alkalmával a bíró jogosult a bírálatra felvezetett kutya törzskönyvi és tetoválási számának egyezőségét ellenőrizni.
 

 

KIÁLLÍTÁS

 
 1. A kiállító felelős azért, hogy a benevezett kutyájával a bírói körben időben megjelenjen. Amennyiben az adott osztály bírálatát lekési, a bírálat befejezése után kérheti, hogy a bíró minősítse a kutyát, de nem tarthat igényt kitűnő minősítés esetén sem a győztes cím kiadásának megismétlésére. Az osztály bírálatának megkezdését követően az elkésett kutya felvezetője csak a bíró külön engedélyével léphet a bírói körbe.
 2. A bírói körben a bírálat megkezdése után a bírálandó osztályba tartozó kutyákon és felvezetőiken kívül csak a bíró, az írnok, a ringtitkár és szükség esetén a tolmács tartózkodhat. Kivételt képez a MEOE elnöke, a Küllembírói Tanács elnöke, a vezető bíró, vagy az általuk megbízott személy. A bírálatba azonban senkinek sem szabad beleavatkoznia.
 3.  Támadó, harapós kutyák, amelyek nem hagyják magukat végigtapintani, nem kaphatnak minősítést. Ilyenkor a bírálati lapra rá kell vezetni, hogy a kutya nem bírálható és az okot is meg kell jelölni.
 4. A kiállításokon csak a kiállítás katalógusában szereplő kutyák bírálhatók.
 5. A kiállítás rendezője az elfogadott nevezéseket minden esetben köteles visszaigazolni.
 

 

ÁTSOROLÁS

 
Ha a kutya tulajdonosa a munka- vagy champion osztályba történő nevezéskor nem csatolta a nevezéshez a szükséges igazolásokat, a katalógus összeállításakor a rendező szervezet jogosult a kutyát automatikusan a nyílt osztályba besorolni.
A bíró jogosult a kiállításokon a nem megfelelő osztályban lévő kutyát a megfelelő osztályba átsorolni, de ez csak kor, nem, nagyság, szín és szőrváltozat vonatkozásában lehetséges.
Ha a rendező szervezet elírást követ el, a vezető bíró feladata a beküldött nevezési lapot ellenőrizni és a nevezési lapnak megfelelően a helyszínen a kutyát abba az osztályba, átsorolni, ahova a tulajdonos nevezte és csatolta a szükséges igazolásokat is. A megfelelő mellékletek hiányában a kutyát a kora szerinti – illetve ahol a katalógusban szerepel – osztályban kell elbírálni. Egyéb esetben átsorolást a bírálati lapon és az összesítőn is fel kell tüntetni. Az osztályba sorolásnál a nevezéskori állapot az irányadó. Átsorolási joga a vezetőbírónak van.
 

 

KIÁLLÍTÁSI OSZTÁLYOK

 

1.      BÉBI osztály:

Ebbe az osztályba a 3-6 hónapos kutyák nevezhetők. A bírálati lapon leírást kapnak.

 

 

2.      KÖLYÖK osztály:

 6-9 hónapos korig.
Ebben az osztályban a kutyák csak leírást kapnak, és több kutya esetében a bíró sorolást végez I-IV. besorolással. A kutyák fehér szalagot kapnak, ígéretes vagy nagyon ígéretes differenciálás lehetőségével
.

 

 

3.      FIATAL osztály:

9-18 hónapos korig.
Ebben az osztályban a kutyák leírást és minősítést kapnak. Több kitűnő minősítés esetében a bíró  sorolást végez kitűnő I-IV.besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya a Hungária Príma Junior (HPJ) címet, amelyhez egy kék-fehér szalag és egy HPJ kártya jár.

 

 

4.      NÖVENDÉK osztály:

 15-24 hónapos korig.
Nevezhető minden 15 hónapos kort betöltött, de 24 hónapos kort meg nem haladó kutya, tekintet nélkül  eddigi minősítéseire és címeire. Ebben az osztályban a  kutyák leírást és minősítést kapnak. Több kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez kitűnő I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a CAC címet, egy nemzeti színű szalaggal és egy kártyával. A kitűnő II. minősítésű kutya megkaphatja a Res.CAC  címet (kártyával).

 

 

5.      NYÍLT osztály:

 15 hónapos kortól.
Nevezhető minden 15 hónapos kort betöltött kutya, tekintet nélkül eddigi minősítéseire és címeire. Ebben az osztályban a kutyák leírást és minősítést kapnak. Több kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez kitűnő I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a CAC címet, egy nemzeti színű szalaggal és kártyával. A kitűnő II. minősítésű kutya megkaphatja a Res.CAC címet (kártyával).

 

 

6.      MUNKA osztály:

 15 hónapos kortól.
Nevezhető minden 15 hónapos kort betöltött kutya, amely rendelkezik a fajtára kötelezően előírt, érvényes munkavizsgával. Ez az osztály csak azoknál a fajtáknál lehetséges, amelyeknél az FCI a nemzetközi szépség championátushoz megköveteli a munkavizsga teljesítését. Munka osztályba való induláshoz a nevezési határidőig kell megszerezni a munkavizsga bizonyítványt. Ebben az osztályban is leírást és minősítést kapnak a kutyák. Több kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez kitűnő I-IV.besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a CAC címet, egy nemzeti színű szalaggal és egy kártyával. A kitűnő II. minősítésű kutya megkaphatja a Res.CAC címet (kártyával).

 

 

7.      CHAMPION osztály:


Nevezhető minden olyan kutya, amelyik a nevezési határidőig megszerezte a nemzeti vagy nemzetközi szépség championátust. Ebben az osztályban is kapnak leírást és minősítést a kutyák. Több kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez, kitűnő I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya „Champion osztály CAC” címet kaphat, amelyhez egy nemzeti színű szalag és egy kártya jár, a kitűnő II. minősítésű kutya megkaphatja a Res.CAC címet (kártyával
).

 

 

8.      VETERÁN osztály:

 7 éves kortól.
Nevezhető minden olyan kutya, amelyik betöltötte a 7. életévét, tekintet nélkül eddigi minősítéseire és címeire. Ebben az osztályban is leírást kapnak a kutyák és több kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez kitűnő I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya „Veterán Osztály Győztese” címet kaphat, amelyhez nemzeti színű szalag és kártya jár, továbbá kaphat CAC, illetve a kitűnő II.Res.CAC címet kaphat (kártyával).

Egyéb feltételek:
-         minden kutya csak egy osztályba nevezhető,
-         kor szerinti nevezésnél minden esetben a bírálat napja az irányadó

 

 

 

ÓVÁSI BIZOTTSÁG

 

 1. A bírói döntés ellen óvásnak helye nincs. Ez pontosan azt jelenti, hogy a kapott minősítés, vagy a kiadott címek, illetve az esetlegesen ki nem adott győztes címek miatt óvásnak helye nincs.

 2. Óvni kizárólag alaki hibák miatt lehetséges (pl. rossz osztályba sorolás) a bírálatot követő két órán belül, a nevezési díj kétszeresének befizetése mellett, írásbeli kérelemmel, amelyet az óvási bizottsághoz kell benyújtani.

 3. Az óvási bizottság az óvás benyújtását követő egy órán belül dönt. Ha helyt ad az óvásnak, akkor a befizetett összeget vissza kell fizetni. Ha az óvás sikertelen volt, az óvási díj a rendező szervezetnél marad.

 4. Az óvási bizottság három tagból áll, amelynek egyik tagja, egyben elnöke a kiállítás vezetőbírója, a másik két bírót tagnak a vezetőbíró kéri fel.

 5. Az óvási bizottság tagjait a kiállítás katalógusában meg kell nevezni.

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

Jelen Kiállítási Szabályzat 1997. december 19-én lép hatályba, alkalmazni 1998. január 1-től kell. A MEOE Elnöksége 1997. december 19-i ülésén elfogadta és hatályba léptette.

 

 

 

KIÁLLÍTÁSON ELÉRHETŐ MINŐSÍTÉSEK ÉS CÍMEK

 

 

Az egyes osztályokban elérhető minősítések:

- Kitűnő                         kék szalag, vagy kártya

- Nagyon jó                    piros szalag, vagy kártya

- Jó                                 sárga szalag, vagy kártya

- Megfelelő                   zöld szalag, vagy kártya

- Kizárva                       bírálati lap

- Nem bírálható           bírálati lap

 

KITŰNŐ csak annak a kutyának adható, amely a fajta standard-hez nagyon közel áll, kitűnően mutatja magát, harmonikus, kiegyensúlyozott magatartással és kisugárzással rendelkezik, kitűnő formában és kondícióban van.

 

NAGYON JÓ minősítést az a kutya kap, amelyik fajtájának a típusát markánsan képviseli, arányai kiegyensúlyozottak, jól mutatja magát. Néhány apróbb hibát el lehet nézni, de ezt a minősítést csak olyan kutya kaphatja meg, amely fajtájának típusos példánya.

 

minősítést az a kutya kap, amelyik fajtájának a jegyeit magán hordozza, de vannak látható hibái.

 

MEGFELELŐ minősítést az a kutya kap, amelyik fajta jellegének többé-kevésbé megfelel, jelentős, látható hibái vannak, fizikai állapota kívánni valót hagy maga után.

 

KIZÁRVA – amely kutya a standardnak nem  megfelelő típust hordozza, nem a standardnak megfelelően viselkedik, vagy agresszív, vagy here hibás, ill. egy komoly foghibával vagy állkapocs rendellenességgel rendelkezik, amely szín- és/vagy szőrhibás, ill. az albinizmus jegyeit viseli magán. Ezt a minősítést még az a kutya kaphatja, amely az érvényes standard szerinti kizáró hibával rendelkezik.

 

NEM BÍRÁLHATÓ – azok a kutyák kapják, melyek a fent említett minősítések közül egyik sem adható ki. Ez pl. akkor fordul elő, ha a kutya nem mozog, állandóan a kiállítóra ugrál, vagy a ringből ki akar menni, úgy, hogy a mozgás és járásmód nem megítélhető, vagy amikor a kutya a bíró elől folyton kitér. Sem a fogazatot, sem a testfelépítést, szőrtakarót, farok tartást, vagy a heréket nem engedi megtapintani, vagy pl. a felvezetett kutyán orvosi beavatkozás vagy kezelés nyomai láthatóak, amelyek a bíró megtévesztésére engednek következtetni. Ugyanez vonatkozik azokra a kutyákra, amelyeknél fennáll annak a gyanúja, hogy a tenyésztője (pl. műtéti úton, szemhéj, fül, farok korrekcióval) az eredeti formát megváltoztatta, és ezt a bíró észleli. A bírálati lapon a „minősítés nélkül“ ítéletet a bírónak meg kell indokolnia.

 

A jelen szabályzatban az egyes kiállítási osztályoknál leírt győztes címek kiadása nem kötelező. Kiadásuk esetén fajtánként és nemenként az FCI előírásainak megfelelően jár el a bíró, különös tekintettel azoknál a fajtáknál, ahol többféle szín, méret és szőrváltozat van. Országos CAC kiállításokon a MEOE Elnöksége által meghatározott fajtáknál színenként történhet a győztes címek kiadása, amely eltérhet a nemzetközi előírásoktól, lásd: 7. számú melléklet.

 

Egyéb kiadható címek:

 

CACIB: nemzeti színű zsinór arannyal és kártya, amely igazolja, hogy a kutya az adott kiállításon elnyerte a CACIB várományt. A kártyán fel kell tüntetni „az FCI visszaigazolásának fenntartásával”.

 

 a)        CACIB váromány csak olyan kiállításokon adható ki, amelyeken az FCI ezt külön engedélyezte.

 

 b)        CACIB cím kizárólag csak akkor viselhető, ha azt az FCI hivatalosan visszaigazolta.

 

 c)        CACIB várományt a növendék-, nyílt-, munka- és győztes osztály kitűnő I.         győztes (CAC) címet kapott kutyái közül a legjobb kaphatja.

 

 d)        CACIB váromány kiadása nemenként történik és fajtákon belül a szín, szőrzet és nagyság tekintetében az FCI előírásai az érvényesek.

 

 e)        Ha a kiállításon az adott kutyafajtát több bíró bírálja, akkor minden esetben ki kell jelölni annak a bírónak a személyét, aki a CACIB várományt kiadja. A kijelölt bíró jogosult a CACIB váromány kiadására és egyedül határoz anélkül, hogy ebben a kérdésben valakivel is tanácskozna.

 

 f)         A CACIB cím visszaigazolásának feltételeit az FCI előírásai tartalmazzák, ezek meglétét a bíró nem vizsgálhatja a kiállításon.

 

 

 

Reserve CACIB: nemzeti színű zsinór ezüsttel és kártya.

 

A bíró a CACIB váromány kiadását követően a bírói körben lévő kutyá(k)hoz behívja a CACIB címet elnyert kutya osztályában kitűnő II. Res. CAC címet kapott kutyát, és ebből a konkurenciából választja ki a Res. CACIB címet. Ez a cím akkor adható ki, ha a bíró meggyőződése, hogy a Res. CACIB címet kapott kutya kapná a CACIB várományt, ha a CACIB várományt kapott kutya nem lenne jelen.

 

HUNGÁRIA FAJTAGYŐZTES

 

(HFGY/BOB): sárga zsinór és kártya

 

A címért csak azok a kutyák konkurálhatnak, amelyek a számukra elérhető legmagasabb címet megkapták a bébi és kölyök osztály kivételével. Nemzeti kiállításon a HPJ és CAC, nemzetközi kiállításon a HPJ, CACIB és Veterán CAC címet nyert kutyák konkurálhatnak ezért a címért.  

       

A cím kiadása nem kötelező.

 

Ha az adott kutyafajtát több bíró bírálja a kiállításon, akkor minden esetben ki kell jelölni annak a bírónak a személyét, aki a HFGY/BOB címet kiadja.

 

HUNGÁRIA DERBY GYŐZTES (HDGY):

 

piros-fehér zsinór és kártya

 

A MEOE évente egy alkalommal Derby kutyakiállítást rendez. A HDGY címért konkurálhat fajtánként és nemenként minden olyan kutya, amely a 9 hónapos kort legkésőbb a kiállítás előtti napon betöltötte, illetve a 24 hónapos kort a kiállítás előtti napján még nem érte el és kitűnő minősítést kapott a fiatal, növendék, nyílt, munka, vagy győztes osztályban.

 

FIATAL KLUBGYŐZTES

 

Minden évben egy alkalommal, az adott fajta részére a megrendezett klubkiállításon adható ki, nemenként, a fiatal osztályban kitűnő I. HPJ címet kapott kutya részére. A bírálati lapra a „Fiatal Klubgyőztes” cím mellé az évszámot minden esetben fel kell tüntetni.

 

KLUBGYŐZTES

 

Minden évben egy alkalommal, az adott fajta részére megrendezett klubkiállításon adható ki, nemenként a növendék-, nyílt-, munka- és champion osztályban kitűnő I. CAC címet kapott kutyák összevetését követően a bíró által legjobbnak tartott kutya részére.

 

TENYÉSZTÉSI NAGYDÍJ,

 

TENYÉSZTÉSI DÍJ

 

Tenyésztési Nagydíj I-II-III. fokozatát kizárólag nemzetközi CACIB kutyakiállításon lehet kiadni. A csoportok sorolását a tenyésztő által felvezetett egyedek homogenitása szabja meg.

 

Ha a nevezett kutyák nem a tenyésztő tulajdonában vannak, csak a tenyésztő írásos hozzájárulásával lehet a csoportot nevezni, illetve a nevezést elfogadni.

 

Nevezési feltétel, hogy a tenyészcsoportban az egy tenyészetből származó legalább két különböző apától, vagy két különböző anyától származó, legalább három és maximum öt azonos fajtájú kutyával lehet indulni. A nevezésnek további feltétele, hogy a felvezetett kutyák az adott kiállításon legalább két kitűnő és egy nagyon jó minősítést kapjanak. A Tenyésztési Nagydíjra helyszíni nevezés lehetséges. A nevezési díjat a 6. sz. melléklet tartalmazza.

 

Nem CACIB kiállításon ugyanezen feltételekkel lehet ezt a versenyt megrendezni, az elnyerhető címek Tenyésztési Díj I-II-III. fokozata.

 

Kétnapos kiállításon mindkét napon megrendezhetők ezek a versenyek.

 

FAJTACSOPORTGYŐZTES

 

(Best of Group, BOG)

 

Az FCI mindenkori előírásainak figyelembevételével a fajtacsoport beosztásnak megfelelően a fajtagyőztes kutyák vehetnek részt ebben a konkurenciában.

 

A vezetőbíró feladata felkérni a fajtacsoportot bíráló bírót, akinek a kiválasztásakor figyelemmel kell lenni az FCI bírói szabályzatában foglaltakra.

 

A fajtacsoportot bíráló bíró az első és második helyezett kutyát választja ki, akik  a fajtacsoportgyőztes (BOG), illetve „Reserve Fajtacsoportgyőztes” (Res. BOG) címet kapják. Fenti címeket a kiállításon a bírálati lapra rá kell vezetni.

 

A NAP LEGSZEBB KUTYÁJA

 

(Best of Day, BOD)

 

2 napos CACIB kiállítás esetén mindkét napon (ha nem kerül BIS cím kiadásra) a vezetőbíró által előre felkért bíró választja ki a megjelent fajtacsoportgyőztes kutyák közül. Az első helyezett a „Nap Legszebb Ksutyája” címet kapja (BOD), míg a második helyezett „reserve napgyőztes” (Res. BOD) címet kapja. Mindkét eredményt az adott kiállításon rá kell vezetni a bírálati lapra.

 

A KIÁLLÍTÁS LEGSZEBB KUTYÁJA

 

(Best in Show, BIS)

 

A vezetőbíró által előre felkért bíró választja ki a megjelent fajtacsoportgyőztes kutyák közül. Az első helyezett a „Kiállítás Legszebb Kutyája” címet kapja (BIS), míg a második helyezett a „Reserve Győztes” (Res.BIS) címet kapja. Mindkét eredményt az adott kiállításon rá kell vezetni a bírálati lapra.

 

EGYÉB VERSENYEK

 

A MEOE a kiállításokon egyéb versenyeket is rendezhet helyszíni nevezéssel:

„Gyerek-kutyapár” (9 évnél fiatalabb gyermekek részére)

„Fiatal felvezetők - Junior Handlerek” versenye két kategóriában  (9 – 13 éves kor között és 14 - 17 éves kor között).

„Utódcsoportok versenye”: ahol egy kan és utódai, vagy egy szuka és utódai kerülnek bemutatásra.

„Kutyapárok versenye”: ahol azonos fajtájú, azonos tulajdonban lévő két kutya versenyez.

A versenyekre minden esetben a fajtacsoport győztesek kiválasztása előtt kerül sor.

A CACIB kiállítások kivételével egyéb egyéni díjfelajánlásokra is sor kerülhet. Ezeket azonban a kiállítás reggelén a rendező szervezet elnöke köteles bejelenteni a vezetőbírónak.

 

Champion kiállítás speciális szabályai    

 

A MEOE évente egy alkalommal Champion kiállítást rendez, amelyre nevezni az alábbi címek birtokában lehet:

 

- valamely FCI ország Junior Championja,

- valamely FCI ország Nemzeti Championja,

- nemzetközi Szépség Champion

 

Ezen a kiállításon a kutyák nem kapnak részletes bírálati leírást. A champion kiállításon a kutyák csak champion osztályba nevezhetők, koruktól függetlenül, nemenként.

 

A bíró sorolást végez és az első helyre sorolt kutya megkapja az adott év championja címet. A győztes kan és szuka összevetésével dönt a bíró arról, hogy melyik kutya kapja a Champion Kiállítás Fajtagyőztese (CHHFGY) címet.

 

 

 

KIÁLLÍTÁSON KÍVÜL ELNYERHETŐ CÍMEK

 

 

HUNGÁRIA JUNIOR CHAMPION

 

 

(HJCH): oklevél és kupa

 

Teljesítésének feltétele 9-18 hónapos kor között 3, Magyarországon a MEOE által rendezett kiállításon kapott HPJ, amelyek közül egyet legalább nemzetközi, vagy klubkiállításon kell elérnie, két különböző bírótól. A Hungária Junior Champion cím nem jogosít a champion osztályba történő nevezéshez, csak a Champion kiállításon.

 

HUNGÁRIA CHAMPION (HCH)

 

(HCH): oklevél és kupa

 

Munkavizsgára nem kötelezett fajtáknál: Magyarországon a MEOE által rendezett kiállításon a növendék-, nyílt-, munkaosztályban elért négy CAC cím, melyek közül kettőt legalább nemzetközi CACIB, vagy klubkiállításon kell megszerezni, három különböző bírótól. Az első és az utolsó CAC cím között egy év és egy napnak el kell telnie.

 

 
HUNGÁRIA SHOW CHAMPION (HSCH)

 

(HSCH):oklevél és kupa.

 


 Az Országos Elnökség 2009. január 1. napjától újból bevezeti a Hungária Show Champion címet, a régi feltételek mellett.

Növendék, nyílt vagy champion osztályban elért – 6 db CAC cím, amelyek közül 3 db-ot Magyarországon rendezett nemzetközi CACIB kiállításon, vagy hazai klubkiállításon 3 db-ot Magyarországon rendezett országos CAC kiállításon kell elérni, egy év eltelte az első és az utolsó cím között, 3 különböző bíró
A cím kiadásához a 2009. január 1. után elért címek vehetők figyelembe.
E cím birtokában a kutya nevezhető bármely FCI kiállításon champion osztályba, illetve a MEOE által évenként egy alkalommal megrendezett Champion Kiállításra is.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

HUNGÁRIA GRAND CHAMPION

 

(HGRCH): oklevél és kupa

 

A Hungária Champion cím birtokában Magyarországon a MEOE által rendezett kiállításon a champion osztályban elért négy győztes cím, melyek közül egyszer a fajtagyőztes cím is megszerzésre került.

 

VETERÁN CHAMPION (VCH)

 

(VCH): oklevél és kupa

 

Veterán osztályban szerzett három CAC cím, amelyek közül legalább egyet Magyarországon rendezett nemzetközi CACIB kiállításon, vagy Klubkiállításon kell elérni, 2 különböző bírótól. A Veterán Champion cím nem jogosít a champion osztályba történő nevezéshez.

 

NEMZETKÖZI SZÉPSÉGCHAMPIONÁTUS

 

Int.Ch.de Beauté: oklevél

 

Négy FCI által visszaigazolt CACIB cím, legalább három különböző országból. Az első és az utolsó CACIB cím között egy év és egy napnak el kell telnie és három különböző bírótól kell megszerezni a várományokat.

A 8. pontban leírt címek kiadása nem a kiállításon történik, ezt a kutya tulajdonosának a megfelelő igazolások (bírálati lapok és CACIB visszaigazolás, munkateljesítmény igazolása) bemutatásával kell kérelmeznie a MEOE Központi Irodájában.

 

Mestertenyésztői cím.

A Mestertenyésztői cim külömböző fokozatai:

A bronzkoszorus fokozathoz ugyanazon fajtán belül, egyazon kennel név alatt tenyésztett, négy külömböző alomból származó CAC cimet szerzett kutya.

 

Az ezüstkoszorus fokozathoz nyolc külömböző alomból származó CAC cimet szerzett kutya.

 

Az aranykoszorus fokozathoz tizenkettő külömböző alomból származó CAC cimet szerzett kutya szükséges.

 

Természetesen minden szintnél beleszámitanak az előző fokozat megszerzéséhez felsorolt kutyák is. Mindhárom fokozat esetén  egy CAC cimet szerzett kutyát helyettesíteni lehet egy nemzetközi kiállításon elnyerhető Tenyésztési Nagydíj első fokozatával.